Regulamin Konkursu

REGULAMIN KONKURSU

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „URB-EX Fan” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest właściciel strony www.urb-ex.pl, Krzsztof Palicki.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie www.urb-ex.pl zwaną danej „Stroną” oraz na profilu Facebook-owym strony https://www.facebook.com/urbexpl zwanym dalej „Funpagem”
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 18 maja 2015 – 31 grudnia 2015
 5. Konkurs będzie się składał z kolejnych edycji z których każda będzie zakończona wyłonieniem zwycięzcy.
 6. Terminy rozpoczęcia i zakończenia kolejnych edycji oraz szczegółowe warunki kolejnych edycji będą ogłaszane na Stronie oraz na Funpage’u

2. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
  a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest Fanem naszego Funpage’u. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to” na profilu firmy Infotower sp. z o.o. i tym samym zyskała status Fana;
  b) nie jest pracownikiem Infotower sp. z o.o.;
  c) nie jest członkiem rodziny pracownika Infotower sp. z o.o. .
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z punktem 2.1

3. NAGRODY

 1. W każdej edycji konkursu zostaną ogłoszone nagrody dla zwycięzcy poszczególnych edycji.
 2. Nagrody pozyskane zostały ze środków własnych Organizatora.
 3. Warunki zdobycia nagrody edycji konkursu zostaną ogłoszone wraz z informacją o rozpoczęciu kolejnej edycji.
 4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej w ciągu najdalej 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia edycji. Sposób powiadamiania zwycięzcy zostanie określony indywidualnie dla każdej edycji.
 6. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie Organizator.

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.urb-ex.pl.

Copyright © urb-ex.pl 2015
Strona wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies będą zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
Zaakceptuj Cookies
x